Definities

 1. Bakselbox, gevestigd te Boxtel onder KvK nr. 83247963
 2. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bakselbox.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Bakselbox hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Bakselbox hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Bakselbox te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Bakselbox niet kon overzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Bakselbox niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Gevolg niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bakselbox gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is deze bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan Bakselbox.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bakselbox zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Content van de website

 1. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, videobeelden, geluiden etc alsook ale technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. Het product niet is gebruikt
 3. Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
 6. De verzegeling intact is
 7. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 8. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 9. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 10. Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 11. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via het contactformulier op de website.
 12. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Bakselbox, bij gebreke daarvan komt zijn herroepingsrecht te vervallen.

Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad sterkt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Bakselbox het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldenaarsverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Bakselbox kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Bakselbox opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 2. Het abonnement en/of de levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Bakselbox.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Bakselbox tot het moment van bezorging aan de consument.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Klachten

 1. De klant dient een door Bakselbox geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Bakselbox daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen inclusief foto’s, zodat Bakselbox in staat is hierop adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid Bakselbox

 1. Bakselbox is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Bakselbox.
 2. Bakselbox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden.
 3. Indien Bakselbox aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bakselbox vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bakselbox toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bakselbox niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Bakselbox in verzuim is.
 3. Bakselbox heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Bakselbox kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

   Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bakselbox in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bakselbox kan worden toegerekend in een van de wil van Bakselbox onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bakselbox kan worden verlangd.
 2. Tot in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (natuurrampen, rellen etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, eletriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bakselbox 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Bakselbox er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Bakselbox is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Bakselbox is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakselbox.

Gevolg nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere verklaringen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dit geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de Bakselbox bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bakselbox is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.